Ogłoszenia i informacje

Nowe stawki na rok 2017 10-12-2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2017R.

 


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Grybów zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 6 października 2016r. Uchwały Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Grybów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, od dnia 01.01.2017r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

•    6,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

•    12,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku ze zmianą w/w stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty tj. 15.03.2017r.

Ponadto przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane
z ilością osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji (np. zmiana miejsca zamieszkania, urodzenia, zgony), zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w Urzędzie Gminy Grybów, pokój nr 14.