Jesteś w:

Aktualności

„Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” 21-11-2017

O PROJEKCIE

Projekt Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie z Gminą Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miastem Grybów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 6 Osi Priorytetowej: Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR.

Tytuł projektu: Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów

Wartość projektu: 6 620 611,72 zł w tym dofinansowanie z UE 3 637 988,98 zł.

Opis i cele projektu: Projekt „Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów” ma na celu rozbudowę oferty turystyki aktywnej i rekreacji bazującej na lokalnych potencjałach partnerskich gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka raz Miasta Grybów, przyczyniająca się do utworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto projekt pozwoli na osiągnięcie celów i korzyści o charakterze gospodarczym i społecznym takich jak:

  1. Rozwój bazy pozwalającej na kreowanie nowoczesnej i przyciągającej oferty dla turystów odwiedzających obszar LGD Korona Sądecka.
  2. Wykreowanie właściwego wizerunku obszaru gmin LGD Korona Sądecka jako miejsca atrakcyjnego dla różnych form rekreacji i turystyki.
  3. Wzmocnienie turystyki jako istotnej gałęzi rozwoju gospodarczego terenu LGD Korona Sadecka.
  4. Poprawa warunków służących stymulacji lokalnego rynku pracy i lokalnej przedsiębiorczości.

Bezpośrednim efektem projektu będzie stworzony wielofunkcyjny, spójny tematycznie produkt markowy
w zakresie szeroko rozumianej rekreacji oraz turystyki aktywnej, opierający się o walory przyrodnicze (piękno krajobrazu, ukształtowanie terenu, istniejące szlaki i trasy turystyczne) oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1)Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Świniarsko, Gmina Chełmiec:

- Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu

2)Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Ptaszkowa, na terenie Gminy Grybów (bez systemu zjazdów linowych i ścianki wspinaczkowej)

- Modernizacja towarzyszącej infrastruktury rekreacyjnej

3)Centrum turystyczno-rekreacyjne na terenie Miasta Grybów

- Budowa obiektów rekreacyjnoturystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu

4)Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Królowa Górna, Gmina Kamionka Wielka

- Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej

5)Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Ptaszkowa, na terenie Gminy Grybów – system zjazdów linowych i ścianka wspinaczkowa

- Budowa dwutorowego zjazdu linowego i ścianki wspinaczkowe

KONTAKT

Biuro projektu:

ul. Papieska 2,

33- 395 Chełmiec (Budynek UG Chełmiec) - pokój 19.

Tel. 18 414 56 55, kom. 660 675 601.

 

 

 

Galeria