Jesteś w:

Aktualności

Zapisy do klas specjalnych i integracyjnych 16-03-2018

 Zespół   Szkolno – Przedszkolny   w Białej Niżnej prowadzi zapisy do klas specjalnych i integracyjnych na rok szkolny 2018/ 2019.

 

 

Klasy specjalne i integracyjne tworzone są z myślą o dzieciach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci niepełnosprawne potrzebują specjalnych warunków do pracy, które szkoła w Białej Niżnej  im zapewnia. Baza placówki  jest systematycznie modernizowana i doposażona, co pomaga efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako jedyna szkoła w gminie Grybów posiadamy w pełni wyposażoną i nowoczesną salę do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej. W szkole pracuje wykształcona kadra specjalistów w zakresie różnych  niepełnosprawności ( m.in.. autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej itd. ).

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO:

Zapewniamy:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zajęcia specjalistyczne, sprzęt i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb..rozwojowych..i..edukacyjnych..oraz.możliwości..psychofizycznych.uczniów;
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Edukacja  dzieci niepełnosprawnych odbywa się na poziomie  szkoły podstawowej:

 

·         organizujemy zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej;

  •  każdy..uczeń..realizuje..Indywidualny..Program..Edukacyjno....Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych  i potrzeb rozwojowych opracowany przez zespół specjalistów;
  • podstawą kształcenia uczniów niepełnosprawnych  są  różnorodne  metody i formy pracy dostosowane do ich możliwości intelektualnych,  które zapewniają uczniom wszechstronny rozwój oraz stwarzają możliwość osiągania sukcesów edukacyjnych.
  • wszyscy uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, apelach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych;
  • uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na wsparcie dyrekcji, nauczycieli, specjalistów..m.in(logopedy,..oligofrenopedagoga,..tyflopedagoga,..pedagoga specjalnego, pedagoga, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, terapeutów TUS, terapeutów ręki oraz  alternatywnych metod komunikacji).

 

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH:

 Terapia Integracji Sensorycznej wraz z diagnozą

·         Trening Umiejętności Społecznych

·         Terapia Ręki

·         Terapia Pedagogiczna

·         Terapia Psychologiczna

·         Terapia Logopedyczna

·         Terapie komunikacji alternatywnej i wspomagającej

·         Wybrane metody wspomagające dostosowane  indywidualnie do potrzeb dziecka

·          Dodatkowo zajęcia na basenie i lodowisku