Zakończenie realizacji projektu - konferencja

W dniu 15.10.2015 r. odbyła się konferencja, na której przedstawiono podsumowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 W dniu 15.10.2015 r. odbyła się konferencja, na której przedstawiono podsumowanie  realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na zaproszenie Wójta Gminy Grybów Piotra Kroka oraz Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie Jana Grucę,  swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na czele z Panią Prezes Małgorzatą Mrugała, Kierownikiem Zespołu Funduszy Europejskich Panem Pawłem Zorskim, oraz koordynatorem projektu Panią Katarzyną Bryzek, Radni i Sołtysi Gminy Grybów, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy Grybów,  Dyrektorzy Szkół Gminy Grybów, Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele wykonawców oraz zaproszeni goście.  

Wójt Gminy Grybów wraz z Dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w swoich wystąpieniach wyrazili gorące podziękowania dla Pani Prezes WFOŚiGW w Krakowie,   wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tej największej w historii naszej gminy inwestycji, za lata dobrej pracy i współpracy. Symbolicznym wyrazem uznania za wniesiony w wykonanie Projektu wkład pracy były statuetki  przekazane przez Pana Wójta wraz z podziękowaniami na ręce osób, dzięki pracy których Projekt mógł zostać zrealizowany terminowo i profesjonalnie.

Wójt Gminy w dalszym wystąpieniu przedstawił plany inwestycyjne na kolejne lata, realizowane będą projekty na dalsze 300 km sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnia ścieków w Kąclowej.

 Podsumowując spotkanie Pani Prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała w swoim wystąpieniu wyraziła podziękowanie za wielkie zaangażowanie się w prace na rzecz ochrony środowiska. W obszernym wystąpieniu zapewniała o dalszej współpracy przy realizacji zamierzonych ambitnych planów inwestycyjnych zapewniając o pomocy i wsparciu finansowym tych inwestycji.

Gmina Grybów zakończyła pięcioletni projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie było realizowane w ramach czterech kontraktów:

1),,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”  w ramach kontraktu wybudowano sieci o długości 51.4 km.

2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Niżna, Wyskitna w gminie Grybów” w ramach kontraktu wybudowano sieć o długości 2 km.

3) ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biała Niżna – etap II” w ramach kontraktu wybudowano  sieć o długości 6.5 km.

4),,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stróże – etap II” w ramach kontraktu wybudowano sieć o długości 1.5 km.

Łącznie w ramach projektu wybudowano 61,4 km sieci sanitarnej nie licząc przyłączy.

Koszt całkowity projektu wyniósł:  30 311 795,00 PLN (brutto) w tym kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej która wyniosła:15 522192,34 PLN

Kontrakty były realizowane przez firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane ,,BUDOMONT”  z Łańcuta,  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” z Tarnowa, firma HYDROTERM z Radymna, projekt wykonała firma PROSPIN z Krakowa. Nadzór nad realizacją kontraktów prowadziły firmy:  Grontmij Polska z Poznania oraz Dom Inżynierski Promis S.A. ze Szczecina.

W ramach projektu Gminie udało się zrefundować również koszt budowy oczyszczalni ścieków w Stróżach  wybudowanej za kwotę  8 000 000 zł.

W ramach projektu obecnie podłączono do kanalizacji  ok. 4,5 tys.  mieszkańców.

W celu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.03.2016 r. ilość użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie  ok. 5 500 mieszkańców.

Prezentacja multimedialna "„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”  - zakończenie projektu

GALERIA