Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 17-01-2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne  Gminy Grybów, których realizację w roku 2018 wpiera Gmina Grybów  oraz Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 roku.

Wójt Gminy Grybów zarzadzeniem Nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku ogłasza otwartyu konkurs ofert  na zadania publiczne Gminy Grybów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, których realizację w roku 2018 wspiera Gmina Grybów oraz ogłasza 

nabór do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w ramach konkursów ofert w 2018 roku.