Inwestycje gminne

Realizowane zadania drogowe 09-08-2017

Została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1575K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 5+717,60 – 6+542,55 w m. Ptaszkowa, polegająca na wykonaniu chodnika.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 710 702,87 zł

Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gmina Grybów uczestniczyła w kosztach budowy w wysokości 50% wartości zadania jak również opracowała dokumentację techniczną.

 

 

 

Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Kąclowa w ramach zadania:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica, odcinek 100 km 3+070 – 3+214 na działkach ewidencyjnych nr 427, 922/2
w miejscowości Kąclowa.

Wartość prac inwestycyjnych : 156 140,15 zł

Prace prowadzone są przez Urząd Gminy w Grybowie oraz współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wysokości  50% wartości zadania inwestycyjnego.

 

 

 

Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych jak i również nawierzchni betonowych na drogach gminy Grybów.

Wartość robót związanych z wykonaniem  nawierzchni wynosi 3 000 000 zł

 

 

Galeria