Informacje ogólne

 

Zgodnie z Uchwały Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017.r.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grybów powstającymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi
7,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 14 zł miesięcznie od mieszkańca. 

2.Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. firmy i instytucje), a powstają odpady, za pojemnik:

   - o pojemności do 120 L wynosi 22,00 złotych

   - o pojemności do 1.1 m3 wynosi 99,00 złotych

   - o pojemności powyżej 5 m3 w wysokości 77,00 złotych za każdy metr sześcienny.

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

   - o pojemności do 120 L wynosi 33,00 złotych

   - o pojemności do 1.1 m3 wynosi 149,00 złotych

   - o pojemności powyżej 5 m3 w wysokości 127,00 złotych za każdy metr sześcienny.

4.Opłata za gospodarowanie odpadami kamunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się wyłącznie domki letniskowe lub innych nierumości wykorzystywanych na cele rekracyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:

- 132,00 zł rocznie jeżeli odpady zbierane i odpierane są w sposób selektywny

- 198,00 zł rocznie jeżeli odpady nie są zbierane i odpierane w sposób selektywny

Opłatę nalicza sie na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

 Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) informuje się, że od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grybów jest:

 Konsorcjum Firm:

1. Usługi Transportowe i Komunalne  Marek Szpila - Lider Konsorcjum

    Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

    NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

2.”SZPILA” Wojciech Szpila

    Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

   NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

 

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.06.2016 r.

  

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów:

– zmieszanych odpadów komunalnych:
1. NOVA sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Tarnowska 120 33-300 Nowy Sącz
2. P.U.K  „EMPOL”  sp. z o.o.   Oś. Rzeka 133   34-451 Tylmanowa  Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Przemysłowa 7 38-300 Gorlice

– odpadów zielonych:
1. KOMPOSTECH Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy Sącz