Informacja o Gminie Grybów

Grafika 1

Gmina Grybów zajmuje 154 km2 powierzchni, pokrywając 1/10 powierzchni powiatu nowosądeckiego. Gmina Grybów jest położona w powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim, 130 km od Krakowa, 57 km od Tarnowa i 25 km od Nowego Sącza. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Grybów liczyła 25 517 osób. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa, Siołkowa, Polna, Stróże, Stara Wieś, Wawrzka oraz Wyskitna. Gmina posiada swoją siedzibę w Mieście Grybów, natomiast samo jej terytorium okala ośrodek z północy, zachodu oraz południa.

 

Osie komunikacyjne stanowią z kolei droga krajowa nr 28 oraz droga wojewódzka nr 981. Przez terytorium gminy przebiegają ponadto linia kolejowa nr 96 Tarnów-Leluchów oraz nr 108 rozpoczynająca się w Stróżach, prowadząca do Krościenka (granica z Ukrainą).

 

Gmina Grybów posiada 555 km dróg gminnych, z których 150 km posiada nawierzchnię bitumiczną, a 172 km nawierzchnię betonową. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię żwirową, gruntową. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 128  czynnych przystanków autobusowych. 

 

Zabudowa mieszkaniowa w największym stopniu skupia się wzdłuż rzeki Biała oraz jej dopływów (np. Jaworzynka, Binczarówka). Na 1 km2 przypada ok. 160 mieszkańców, przy czym najwięcej osób zamieszkuje w miejscowości Ptaszkowa (3 353 osoby) i Stróże (2 622), Biała Niżna (2710 osób) oraz Siołkowa (2 168). Najbardziej skoncentrowane układy zabudowy i nagromadzenie usług występuje na obszarze miejscowości Stróże oraz Biała Niżna.  

 

Na obszarze Gminy prowadzona jest działalność usługowa, handlowa i produkcyjna, realizowana przez różne podmioty gospodarcze, w tym głównie w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych (usługi ogólnobudowlane, naprawa pojazdów, handel, usługi ogólnobranżowe). Budownictwo rozwija się dynamicznie i dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej oraz rekreacyjnej.

 

W roku 2021 działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 1531 podmiotów gospodarczych w tym w formie spółki - 58. Struktura podmiotów Gminy zarejestrowanych w systemie CEiDG jest zróżnicowana, reprezentowane są prawie wszystkie sekcje PKD, z wyjątkiem sekcji rybactwo oraz organizacje i zespoły eksterytorialne. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w sekcji budownictwa oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych. Stosunkowo dużo podmiotów działa w sekcji budownictwa (693 podmiotów). W Gminie Grybów dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. Największe nagromadzenie usług występuje na obszarze miejscowości Stróże, Biała Niżna oraz Ptaszkowa.

 

DANE KONTAKTOWE GMINY GRYBÓW

 

Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów
ul. Jakubowskiego 33
   

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:15 – 15:15

   

Numer konta:

54 8797 0003 0000 0000 0101 0001

 

Dane do faktur:

NABYWCA:
Gmina Grybów
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
REGON: 491892268
NIP: 734-35-15-546

ODBIORCA:
Urząd Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

 

Kontakt:

telefon: 18 445 02 04
fax: 18 445 04 02
fax całodobowy: 525-525-210
ug@gminagrybow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

na portalu www.epuap.gov.pl
adres ESP: /UGGrybow/skrytka

Dofinansowanie UE