Wsparcie dla inwestora

Grafika 1

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

 

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

 • utworzyć nowy zakład,
 • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
 • wprowadzić nowe produkty,
 • zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

 • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych).
 • firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • 35% dla dużych
 • 45% dla średnich
 • 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

 

 

Tax breaks for Małopolska entrepreneurs.
Kraków Technology Park aids companies

Do you run an enterprise in Małopolska or Jędrzejowski County? Come to Kraków Technology Park and find aid: you can be relieved from your Company Income Tax (CIT) or Personal Income Tax (PIT).

Investments make sense in Małopolska, where you can exploit the tax breaks as part of the Polish Investment Zone (Polish acronym: PSI) – an aid programme for investors, operated by the Kraków Technology Park.

Who can apply for aid?

Aid is available to entrepreneurs want to:

 • open a plant
 • increase production capacity of their plant
 • introduce new products
 • change the process of production.

 

What sectors can apply for aid?

Companies from a broad variety of sectors are welcome. Aid is available to nearly all production and logistics, and some service companies. The most recent investors in the Polish Investment Zone include those from:

 • traditional sectors (automotive, transport and chemical industries, and the food sector; with producers of innovative baths, composite tanks, furnishing, and wooden and metal components also notable)
 • service sector companies (IT, R&D in natural and technical sciences, accounting and controlling of books, services in bookkeeping (with the exception of tax statements), technical research and analysis, call centres, and architectural and engineering services).

Who issues the decision about granting aid?

The decision to provide aid within Małopolska Region and Jędrzejowski County (in Świętokrzyskie Region) is issued, following an application from the entrepreneur, by the Kraków Technology Park on behalf of the minister proper for the matters of economy.

What is the actual aid an enterprise receives?

The value of public aid in the area operated by the KTP (CIT/PIT breaks) amounts to:

 • *35% for large
 • *45% for medium-sized
 • *55% for small and micro-enterprises

counted on the investment outlay incurred.

For example, a small enterprise investing PLN 5 million into land, construction of plants, and purchase of the necessary equipment, will receive PIT or CIT break of PLN 2.75 million to be used during 12 or 15 years. This means that the entrepreneur will pay no tax until the limit of PLN 2.75 million has been consumed.

Kraków Technology Park provides assistance irrespective of the location of investment. More information about the operation of the Polish Investment Zone and benefits for entrepreneurs can be found here or through direct contact with the KPT Investor Services Department:

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 and +48 12 345 32 23

Direct link to additional information on the Polish Investment Zone: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Invest in Małopolska, exploit the breaks!

 

Niskie podatki

https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/poradniki-niskie-podatki/

Dofinansowanie UE