RODO - Ochrona danych osobowych

Grafika 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Urząd Gminy w Grybowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów
33-330 Grybów Jakubowskiego 33 tel: 18 445-02-04

2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Piotr Śpiewak tel: 793 33 12 12 e-mail: iod@gminagrybow.pl lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Grybowie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Grybów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, pisząc na adres urzędu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ug@gminagrybow.pl

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Grybów.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informatyczna - korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna - ustawa o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna - ustawa o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna RODO - uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Gminę Grybów

 

 

 

Dofinansowanie UE