Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Grafika 2

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Mając na uwadze powyższe Gmina GRYBÓW realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez następujące działania:

 1. Wszystkie budynki użyteczności publicznej będące własnością Gminy Grybów zostały poddane termomodernizacji.
 2. W budynkach będących własnością Gminy Grybów od roku 2021 są wykorzystywane następujące odnawialne źródła energii:
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 495;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16.8 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej, Kąclowa 280, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej, Siołkowa 300, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 31,8 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krużlowej Wyżnej, 33-325 Krużlowa Wyżna 205;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach, 33-331 Stróże 396;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej, Biała Niżna 495, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,4 kWp – Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Stróżach, 33-331 Stróże.
 1. Gmina Grybów dokonuje zakupów urządzeń, instalacji oraz pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. W miarę możliwości finansowych Gmina Grybów prowadzi sukcesywnie modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W roku 2021 gmina realizowała w zakresie oświetlenia następujące inwestycje:

 • Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Gródek długości 1380 m, 32 lampy oświetleniowe, oprawy LED PHILIPS 56,6 W.
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Stróże 14 lamp oświetleniowych na słupach wirowanych oprawy ledowe PHILIPS LED 56,6 W, długość linii 485 m
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieniawa na działce nr 1057, długość linii oświetleniowej 380 m, oprawy LED PHILIPS 56,6 W, 10 lamp na słupach stalowych S80.

 

Dofinansowanie UE