Aktualności

Grafika 1

Absolutorium dla Wójta Gminy Grybów

dodano: 26.06.2024

Rada Gminy Grybów na sesji w dniu 25 czerwca 2024 r. jednogłośnie udzieliła  Wójtowi Gminy Grybów Jackowi Migaczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023. Udzielenie poparcia poprzedziła obszerna debata nad Raportem o Stanie Gminy Grybów za rok 2023.

Wójt podziękował wszystkim za owocną współpracę na rzecz Gminy Grybów oraz podkreślił, że osiągnięty postęp w rozwoju Gminy, nie byłby możliwy bez wspólnej pracy i starań pracowników Urzędu Gminy i jednostek. Szczególne podziękowania skierował do sołtysów wsi i radnych.

Podczas sesji Rada podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego w formie dotacji celowej w kwocie 1 540 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika i oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Stróże, Wyskitna i Polna.

Na posiedzeniu Rady byli obecni: Pan Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki, radni Rady Powiatu Nowosądeckiego z terenu Miasta i Gminy Grybów - Pani Anna Radzik, Pan Jan Gruca i Pan Wojciech Ślusarczyk, którzy pogratulowali Wójtowi tak dobrych osiągnięć i wyróżniania się Gminy Grybów na tle innych gmin powiatu nowosądeckiego, podkreślając zaangażowanie Jacka Migacza we współpracę z Powiatem Nowosądeckim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych przebiegających w granicach Gminy Grybów.

Dofinansowanie UE