Informacje ogólne

Grafika 2

Informacje ogólne

 

Na terenie Gminy Grybów gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Grybów.

.Od 1 kwietnia 2020 r. został wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Grybów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

STAWKI OPŁATY:

Od dnia 1 stycznia 2023 r. na mocy podjętej w dniu 24 listopada 2022 roku Uchwały Nr XLV/443/2022 Rady Gminy Grybów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
zostały wprowadzone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio: 

 • 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
 • 70,00 zł miesięcznie od mieszkańca – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 160,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • 500,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie to wynosi 6,00 zł od każdego mieszkańca.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zdeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionemu przez Wójta Gminy Grybów pracownikowi dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Grybów stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych we wcześniej złożonej deklaracji. Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są szczegółowo opisane w zakładce ,,DEKLARACJA”.

TERMINY OPŁAT:

Opłaty należy wnosić na przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty i marzec,
 • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec,
 • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień,
 • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERACĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I O MIEJSCACH ICH ZAGOSPODAROWANIA

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grybów jest Konsorcjum Firm:
 • Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila - Lider Konsorcjum
  Wilczyska 64, 38-350 Bobowa
 • ”SZPILA” Wojciech Szpila
  Wilczyska 64, 38-350 Bobowa
 1. Miejscami zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów, są:
 • U.K „EMPOL” sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – odpady komunalne zmieszane
 • KOMPOSTECH Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz – odpady zielone

 

 

 

 

Dofinansowanie UE