Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR-08

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Czynność administracyjna - nadanie numeru porządkowego.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1.Wniosek właściciela  ( współwłaściciela )  o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek  może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej  urzędu oraz w pokoju nr 16.
Do wniosku należy dołączyć:
- załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego dla którego ma być ustalony numer porządkowy - kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej, kopia mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku,
- załącznik graficzny ( np. plan zagospodarowania działki  lub terenu ) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
 
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 
Zawiadomienie o nadaniu numeracji porządkowej – nie podlega opłacie skarbowej.
 
IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-20, 18 448-42-21
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.16 .
w godzinach pracy :
poniedziałek –piątek   7.15 -15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2-parter.
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór zawiadomienia następuje :
- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,
- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę  adres.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Do 7 dni od daty złożenia wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
 
Nie przysługuje.
 
X. JEDNOSTKA /OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:

Referat Infrastruktury i Rozwoju

mgr inż. Emilia Rola  – inspektor UG e-mail : e.rola@gminagrybow.pl

mgr inż. Joanna Szczepanik - podinspektor e-mail: j.szczepanik@gminagrybow.pl

mgr inż. Anna Matuła - podinspektor e-mail: a.matula@gminagrybow.pl


godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne  i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku,  poz. 2052 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 125 )
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o płacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz, U. z 2020 roku, poz.1546 z późn. zm. )
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  23.03.2020 r.

Do pobrania:

IR-08-1 Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 

Dofinansowanie UE