Podziały nieruchomości

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR-07

Podziały nieruchomości
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 
Czynność administracyjna - wydanie decyzji
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1.Wniosek złożony przez wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z uzasadnieniem.

 Do wniosku należy dołączyć:

 I etap – zaopiniowanie wstępnego projektu podziału  ( postanowienie ):

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( aktualny  odpis z księgi wieczystej, akt notarialny,   postanowienie stwierdzające
  nabycie spadku, itp, albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów   w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej
   wnioskiem ze wskazaniem numeru księgi wieczystej 
 - wypis i wyrys z katastru nieruchomości
 - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków
 - wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej  ( z wyjątkiem podziałów  o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce
   nieruchomościami )
 - uzgodnienie zjazdu z zarządcą drogi
II etap  ( decyzja )

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć

- protokół  z przyjęcia granic
- wykaz zmian gruntowych
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż  w  księdze wieczystej
-  mapę z projektem podziału ( 3 egz. )

Dokumenty te powinny być przyjęte do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-20, 18 448-42-21
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.16 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Do 30 dni od momentu złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych ( kompletu dokumentów ) do rozpatrzenia wniosku ( w innych przypadkach zgodnie z KPA ) .
 
VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 I etap  - zażalenie na postanowienie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 7- dni od daty doręczenia postanowienia.

II etap – odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
IX. JEDNOSTRKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Infrastruktury i Rozwoju
mgr inż. Emilia Rola  – inspektor UG
e-mail : e.rola@gminagrybow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:


1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990  z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz U. z
    2004 roku, Nr 268, poz. 2663)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o  opłacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku , poz. 1546 z późn. zm. )

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 
23.03.2020r.

Do pobrania:

IR-07-1 Wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

IR-07-2 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Dofinansowanie UE