Rozgraniczenia nieruchomości

Grafika 2

KARTA USŁUGI  IR-09

Rozgraniczenie nieruchomości
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Czynność administracyjna - wydanie decyzji
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem
  - nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu
Załączniki do wniosku :
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości,
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym zakresem objętym rozgraniczeniem,
- pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
10zł – opłata skarbowa  za wydanie decyzji o rozgraniczeniu płatna w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie Nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001
17 zł- opłata skarbowa  za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-20 ( 21 )
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.16 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2-parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Według terminów w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego .
 Do terminów nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz  okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu . W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego , które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.


VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

- od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie nie przysługuje zażalenie
- od wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości nie przysługuje odwołanie z uwagi na art. 33 ust. 3  strona może żądać przekazania sprawy sądowi
- od wydania  decyzji umarzającej  służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

IX. JEDNOSTKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:

 Referat Infrastruktury i Rozwoju

mgr inż. Emilia Rola  – inspektor UG e-mail : e.rola@gminagrybow.pl

mgr inż. Joanna Szczepanik - podinspektor e-mail: j.szczepanik@gminagrybow.pl

mgr inż. Anna Matuła - podinspektor e-mail: a.matula@gminagrybow.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052 z późn, zm. ).
2. Rozporządzenie Ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie  rozgraniczenia nieruchomości  ( Dz U. Nr 45, poz. 453)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn, zm. )
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o  opłacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku , poz. 1546 z późn. zm. )

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 23.03.2020r.

Do pobrania:

IR-09-1 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

 

Dofinansowanie UE