Strategia Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030

Grafika 1

W dniu 28 kwietnia br. podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Grybów została uchwalona uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030. 

Prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030 rozpoczęliśmy latem 2021 roku, na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/2021 Rady Gminy Grybów z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030.

Jesienią 2021r. opracowana została diagnoza społeczno-gospodarcza, której ważnym elementem była m.in. analiza porównawcza, pozwalająca zobaczyć sytuację Gminy na tle innych jednostek. W październiku 2021r. odbyło się spotkanie warsztatowe z przedstawicielami wszystkich sołectw gminy - głównie radnych - oraz Urzędu Gminy, które pozwoliło określić zasadniczy kierunek polityki prowadzenia rozwoju w Gminie Grybów. Prace strategiczne uzupełnione zostały o wiele spotkań i rozmów roboczych, które pozwoliły nadać dokumentowi ostateczny kształt.

Główne założenia Srategii oparte są na wstępnej diagnozie i przede wszystkim diagnozie i przede wszystkim na celach określonych w wypowiedziach reprezentantów lokalnej społeczności. To w głównej mierze mieszkańcy, radni, sołtysi, rady sołeckie i lokalni liderzy byli kreatorami pomysłów i wizji rozwoju gminy do 2030 roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na aktywne i konstruktywne działania w ramach procesu tworzenia nowej wizji Gminy Grybów do roku 2030. Wraz z Radą Gminy Grybów na Państwa ręce przedkładamy dokument Strategii Rozwoju Gminy przedstawiający to, co chcielibyśmy osiągną w okresie jego wdrażania w życie.

Strategia Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030

Dofinansowanie UE