Strategia Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013-2020

Grafika 2

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Grybów jest kluczowym dokumentem z  punktu widzenia rozwoju gminy. To długookresowy plan działania, który określa strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmuje takie priorytety i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych założeń rozwojowych. Definiuje najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz prezentuje potencjał gminy. Ustalenia zawarte w strategii rozwoju stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długofalowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wizja określa nadrzędny cel, do jakiego zmierza gmina, wskazuje generalny kierunek jej rozwoju. W przypadku Gminy Grybów brzmi następująco: Obszar zrównoważonego rozwoju, oparty na sprawności władz samorządowych i przedsiębiorczości mieszkańców, powiązany z rozwojem turystyki i rolnictwa, posiadający nowoczesną bazę infrastrukturalną, będąca dogodnym i atrakcyjnym miejscem, gdzie ludzie bezpiecznie żyją, pracują i wypoczywają.

Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Stanowi ona rodzaj deklaracji, którą podejmuje cała wspólnota samorządowa, aby za kilka lat osiągnąć to, co zostało zaplanowane i zawarte w zapisach wizji.

Misją Gminy Grybów jest deklaracja współpracy i zaangażowanie na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy, bazującego nade wszystko na jej potencjale turystycznym i rolniczym – tak, aby była ona zawsze miejscem atrakcyjnym i przyjaznym zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Strategię Rozwoju Gminy Grybów przyjęto Uchwałą Nr XXIII/235/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013 - 2020 i wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013 – 2020”.

Strategia Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013-2020

 

Dofinansowanie UE