Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych

Grafika 2

 Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych

 
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Czynośc administracyjna  - przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych
 
Złóż wniosek przez Internet:
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 
II. Wymagane dokumenty:
Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.
 
III.Opłata 
- nie dotyczy –
 
IV. Termin i sposób załatwienia:
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, której dane dotyczą, przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, lub za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 1, 2 i 4 -8, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadający dostęp do rejestru danych kontaktowych, osobiście w siedzibie tego podmiotu.
Wniosek złożony w naszym Urzędzie realizujemy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 
 
V. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Gminy Grybów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
(pok. Nr 6 - parter)

VI. Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy - 
 
VII. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn.zm.) (tj. Dz.U. z 2020 poz 346 z póź.zm)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019r. poz.2467)
 
VIII. Inne informacje:
Dane w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym zawarty w rozdziale 3a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu ułatwienia, podmiotom wymienionym poniżej, kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.  
Dane z rejestru danych kontaktowych udostępnia się w drodze teletransmisji danych:
• organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, organom i jednostkom samorządu terytorialnego
• jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym
• samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
• Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Narodowemu Funduszowi Zdrowia
• państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych
• uczelniom
• podmiotom, które zawarły porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w zakresie świadczenia usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego
• organom wyborczym
• Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
 
IX. Formularze do pobrania 
 
 
 

 

 

Dofinansowanie UE