Wpisanie do stałego rejestru wyborców

Grafika 1

Wpisanie do stałego rejestru wyborców

 
I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.684 z poź.zm)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz.1316 z póź.zm)                  
            
II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja.
3. Do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość oraz jego kserokopia.

III. Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

IV. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Grybów
Referat Spraw Organizacyjnych
Ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
( pok. Nr 6 – parter)

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców

VI. Termin załatwienia sprawy
Pięć dni od dnia wniesienia wniosku

VII. Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

VIII. Pozostałe informacje
1. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
2. Wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowanymi na pobyt stały na terenie gminy są wpisywani do rejestru wyborców z Urzędu.
3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców po wniesieniu w tej sprawie wniosku do Urzędu Gminy  Grybów.
4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą zostać wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do Urzędu Gminy Grybów.
5. Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba składająca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gminie Grybów. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela, umowy najmu lokalu, poświadczenie sołtysa danej miejscowości  lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. 


  Załączniki:

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - plik .pdf

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW - plik .pdf

 

 

Dofinansowanie UE