Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Grafika 2

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

I. Opis formy wykonania usługi
czynnosc administracyjna - wydanie zaświadczenia


II. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1382).
2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U  z 2018 r., poz. 1044).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 
III. Wymagane dokumenty
1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Do wglądu dowód osobisty.
3. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
4. Tytuł prawny do lokalu w przypadku pobierania zaświadczenia o braku osób zameldowanych w danym lokalu.
 
IV. Opłaty
Zaświadczenia wydawane na wniosek w sprawach indywidualnych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Katalog spraw wyłączonych z opłaty skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej.
 
V. Miejsce  złożenia dokumentów
Urząd Gminy Grybów
Referat Spraw Organizacyjnych
Ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 (pok. Nr 6 – parter)

VI. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej
 
VII. Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
 
VIII. Sposób przekazania informacji o sprawie
Odbiór zaświadczenia bezpośrednio po jego sporządzeniu
 
VIII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


IX. Pozostałe informacje
1. Zaświadczenie może być wydane o zameldowaniu/wymeldowaniu bądź o braku osób zameldowanych w danym lokalu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291) pozostawanie osoby przy życiu lub określonym miejscu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego poświadcza notariusz.

 

 

Dofinansowanie UE