Wydanie zaświadczenia

Grafika 1

KARTA USŁUGI IR-10 

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców/dziadków gospodarstwa rolnego na podstawie zapisów w archiwalnych rejestrach ewidencji gruntów

 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Czynność administracyjna- wydanie zaświadczenia
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek  może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej  urzędu oraz w pokoju nr 16.
 
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Opłata skarbowa  :
- w przypadku gdy zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego jest potrzebne do przedłożenia w ZUS/KRUS w celach emerytalno- rentowych zwolnione jest od opłaty skarbowej  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku  o opłacie skarbowej  ( Dz.U. z 2019 roku z późn. zm.)
- w pozostałych przypadkach opłata wynosi 17 zł

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-20, 18 448-42-21
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.16 .
w godzinach pracy :
poniedziałek –piątek   7.15 -15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2-parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór zaświadczenia następuje :
- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,
- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę  adres.

 VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Zgodnie z KPA, bez zbędnej zwłoki do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
 
Nie przysługuje.
 
X. JEDNOSTKA /OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:

Referat Infrastruktury i Rozwoju
mgr inż. Emilia Rola  – inspektor UG e-mail : e.rola@gminagrybow.pl

mgr inż. Joanna Szczepanik - podinspektor e-mail: j.szczepanik@gminagrybow.pl

mgr inż. Anna Matuła - podinspektor e-mail: a.matula@gminagrybow.pl


godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
   
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1.Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 z późn, zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o płacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz, U. z 2020 roku, poz.1546 z późn. zm. )
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 23.03.2020r.

Do pobrania:

IR-10-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia


 

 

Dofinansowanie UE