Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

Grafika 2

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego  (nie dotyczy cudzoziemców)


I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2019 poz.1397 z póź.zm.)
2. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 poz.2411)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz.256 z póź.zm)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 poz.1000 z póź.zm)
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r poz.346 z póź.zm)

II. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
2. Do wglądu dowód osobisty osoby wymeldowującej się.
3. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia wymeldowania w formie o której mowa w art. 33 § 2 Kpa.
4. Do wglądu dowód osobisty pełnomocnika.
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowanie.
6. Możliwe jest również wymeldowanie się poprzez zameldowanie w nowym miejscu pobytu.

lub przez internet
Wymelduj się z pobytu stałego
Wymelduj się z pobytu czasowego

IV. Opłaty
1. 17 zł za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu. Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej.
2. W przypadku gdy osoba zgłaszająca wymeldowania działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

V. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Grybów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
(pok. Nr 6 - parter)

VI. Sposób załatwienia sprawy
Wydanie na wniosek zaświadczenia o wymeldowaniu.

VII. Termin załatwienia sprawy
Bezzwłoczne.

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej:
1. Podanie o wymeldowanie zawierające dane osoby podlegające wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej. Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Gminy.

VII. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Grybów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
(pok. Nr 6 - parter)

IX. Termin załatwienia sprawy- wydania decyzji administracyjnej
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Do tych terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

X. Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie wymeldowania służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

XI. Pozostałe informacje

1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje się z urzędu bez konieczności wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Dofinansowanie UE