Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Grafika 2

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U z 2019 r poz.1397 z póź.zm)
2. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r. poz.2411 z póź.zm)
3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 poz.256 z póź.zm)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U z 2019 poz 1000 z póź.zm)
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U z 2020 poz.346 z póź.zm)

II. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
2. Do wglądu dowód osobisty osoby meldującej się.
3. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
4. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania w formie o której mowa w art. 33 § 2 Kpa.
6. Do wglądu dowód osobisty pełnomocnika.

lub przez internet:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet

IV. Opłaty
1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
2. 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej.
3. W przypadku gdy osoba zgłaszająca zameldowanie działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

V. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Grybów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste (pok. Nr 6 - parter)


VI. Sposób załatwienia sprawy
1. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
2. Wydanie na wniosek zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

W przypadku gdy dane zgłoszone przez osobę zainteresowaną dokonaniem zameldowania budzą wątpliwości, organ wszczyna postępowanie i wydaje decyzję o zameldowaniu osoby, jeżeli faktycznie w lokalu zamieszkuje.
Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej:
1. Podanie z umotywowanym  wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.
2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji   administracyjnej. Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Gminy.

VII. Miejsce złożenia w/w dokumentów

Urząd Gminy Grybów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
33 -330 Grybów
ul. Jakubowskiego 33
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste ( pok. Nr 6 parter)


VIII. Termin załatwienia sprawy-wydania decyzji administracyjnej
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Do tych terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

XI. Tryb odwoławczy

Na decyzję o zameldowaniu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia  jej stronie.

X. Pozostałe informacje
1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
2. Zameldowania na pobyt stały noworodka dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia bez konieczności wypełnienia formularza zgłoszenia pobytu stałego.

 

 

Dofinansowanie UE