Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Grafika 1

KARTA USŁUGI BF-01

Wydanie zaświadczenia.

I.  OPIS SPRAWY/ZADANIA:
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

II.  KOGO DOTYCZY:
Osoby fizyczne i osoby prawne.

III. WYMAGANE  DOKUMENTY:

1.    Wniosek (wzory stanowią załączniki do karty usługi),
2.    Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli jest obowiązek jej zapłaty).
 
IV.  FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
Referat Budżetu i Finansów PODATKI - pokój nr 14
Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 2      

V.  OPŁATY I ZWOLNIENIA:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie:
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - opłata skarbowa wynosi 21,00 zł,
- od pozostałych zaświadczeń - opłata skarbowa wynosi 17,00 zł,
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego  odpisu, wypisu lub kopii – opłata wynosi 17,00 zł.

VI. JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Budżetu i Finansów PODATKI
Danuta Wojtarowicz - pokój nr 14 e-mail: d.wojtarowicz@gminagrybow.pl   
Agnieszka Jędrusik - pokój nr 14 e-mail: a.jedrusik@gminagrybow.pl           
nr telefonu 18 448-42-37
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15

VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Dokumenty można złożyć:
1.    Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
2.    Biuro Obsługi Klienta – Pokój Nr 2

VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1.    Art. 306a, 306b, 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 1325 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2020. 1546. z późn. zm.).
3.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020r., poz. 730 z późn. zm.).

X. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 7 dni od daty odebrania postanowienia lub zaświadczenia.

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  24.04.2020r.
 

Do pobrania:

BF-01-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego - plik .pdf

BF-01-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - plik .pdf
 

 

Dofinansowanie UE